Five Extraordinary Treasures Grand Puja พิธีถวายบูชาใหญ่ เบญจรัตนะโกศ

1474256_10200467746250763_938392267_o

Dear all Dharma brothers and sisters,

สวัสดี กัลยาณมิตร ทั้งหลาย

We are please to announce that KYABGÖN PHAKCHOK RINPOCHE would be leading the Five Extraordinary Treasures Grand Puja please find attach on below for more information

เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศว่าท่าน วัชราจาร์ย พักชก รินโปเช จะเป็นประธานประกอบพิธี ถวายบูชา เบญรัตนะโกศ ในช่วงสิ้นปีนี้ เพื่อความเป็ศิริมงมงแด่ชาวไทย

The Chokgyur Lingpa Foundation is proud to announce that Kyabgön Phakchok Rinpoche will be performing the Five Extraordinary Treasures Grand Puja in Bangkok from December 31, 2013 to January 1, 2014 in Bangkok, Thailand. The Five Extraordinary Treasures – Long Life, Health, Wealth, Harmony and Dharma – are based on a teaching by Guru Rinpoche in the treasure text The Heart Essence of Oral Instructions (Sheldam Nyingjang), from the New Treasures of Chokgyur Lingpa. These five treasures encapsulate all the qualities that are necessary to render meaning and bring forth true joy and happiness in our lives. Whilst there will be specific activities related to each of the Five Treasures, the puja will center around the accumulation of 100,000 feast offering (Tib. tsok) based on the practice of Sampa Lhundrup.

มูลนิธิ ชกจูร์ ลิงปะ ขอประกาศให้ทราบว่า เจียบกง พักชก ริมโปเช จะประกอบพิธีบูชา เบญจรัตนะโกศ ครั้งใหญ่ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 2556 ถึงวันที่ 1 ม.ค. 2557 นี้ เบญจรัตนะโกศคือบทปฏิบัติอันเกี่ยวกับสิ่งประเสริฐสุด 5 ประการในชีวิตคือ อายุ, สุขภาพ, ทรัพย์สมบัติ, ความราบรื่น, และ ธรรมะ เป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์แห่งหัวใจคำสอน (เชลดัม ญิงเจียง) จากธรรมสมบัติ (เตมา) ของท่าน เตตน ชกจูร์ ลิงปะ เบญจรัตนะโกศนี้ได้รวบรวมเอาคุณสมบัติอันสำคัญยิ่งต่อการดำรงไว้เพื่อความสุขสวัสดิ์ในชีวิตของเรา ซึ่งประกอบด้วยพิธีบูชาของแต่ละรัตนะโกศ แต่พิธีบูชาใหญ่อันสำคัญที่สุดจะอยู่ที่การถวายบูชาโฌค 100,000 ครั้ง จากคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ ซัมปา ลุนดรุป

As one might well imagine the costs related to transporting Rinpoche, six monks and five nuns from Nepal and housing them for the duration of the event are not some small insignificant amount. In addition, there are costs related to the setting of the Mandala and conducting the Puja. We humbly seek your support. His Holiness Phakchok Rinpoche has kindly offered to all attendees a gift directly related to Guru Rinpoche blessings.

* Vajra Sponsor:  5000 Thai Baht or above

Pema Sponsor: . 2500 Thai Baht ­­

Chakra Sponsorship: . 1000 Thai Baht

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในพิธีถวายนี้ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเดินทางของท่านริมโปเช พระหกรูป และสามเณรีห้ารูปจากเนปาล รวมทั้งค่าที่พักตลอดพิธี ค่าสิ่งของต่างๆในการจัดถวาย ณ มณฑลพิธี และสิ่งบูชาอื่นๆ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงพอสมควร เราจึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านทั้งหลาย ท่านวัชราจารย์ พักชก ริมโปเช ได้เมตตามอบสิ่งของตอบแทนแด่ทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนพิธีอำนวยพรของท่านคุรุริมโปเช ดังนี้

ผู้บริจาค จำนวน 5,000 บาท ขึ้นไป

ผู้บริจาค จำนวน 2,500 บาท

ผู้บริจาค จำนวน 1,000 บาท

Please direct funds deposit to special account at K Bank, savings A/C Huamark Branch, account number 078-2-76242-9. Under Name : Dara Carballo กรุณานำฝากที่ธนาคาร กสิกรไทย สาขาหัวหมาก หมายเลขบัญชี 078-2-76242-9. ในนามของ คุณดารา คาบาโล

Please send registration confirmation either via facsimile to K. Dara phone 081-821-6169 or via email to [email protected] and [email protected]

กรุณาส่งใบแสดงความประสงค์หรือหลักฐานการโอนเงินโดยแฟกซ์โดยติดต่อที่ คุณ ดารา โทรศัพท์มือถือ 081-8216269 หรือสำเนาหลักฐานไปทางอีเมล์ที่ [email protected] และ [email protected]

Poster 01.2_thai_for center_internet

Posted in Uncategorized.