Phakchok Rinpoche visits Bangkok 12-22 December 2012 วัชราจารย์ พักชก ริมโปเช บรรยายธรรมใรกรุงเทพฯ 12-22 ธันวาคม 2555

Dharma programs in December 2012
รายละเอียดการบรรยายธรรมในเดือนธันวาคม 2555

Phakchok Rinpoche’s Biography click here
ประวัติท่าน พักชก ริมโปเช  click here

For general inquiry please contact:
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
Khun Ram 081-9855564 [email protected]
Khun Pom 089-4817754 [email protected] < – ภาษาไทย
Khun Somsri 084-0951828 [email protected]
Khun Dara 081-8216196 [email protected]
WED 12th/วันพุธที่ 12 – 18.00-20.00
The basics of Buddhist Meditation/พื้นฐานของการปฏบัติสมาธิภาวนา
Venue/สถานที่: DMG Book company บริษัท ดีเอ็มจี บุค อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า ชั้น 22 (directions and map below ข้อมูลสถานที่และแผนที่ดูด้านล่าง)
The Buddha taught that we need to develop wisdom through three ways – listening, contemplating and meditation. Meditation is the core practice of Buddhism and without engaging in meditation, one cannot achieve true liberation, regardless of the number of hours that one studies or debates on Buddhist philosophy. In this session, Rinpoche will lay the foundation for meditation, explaining the entire framework of meditation practice, as well as the pith instruction on achieving success in one’s meditation. This teaching is suitable both for beginners and advanced practitioners.

พระพุทธเจ้าสอนวิธีการเจริญปัญญาสามอย่างด้วยกันคือ การฟัง พิจารณา และภาวนา  การภาวนาเป็นแก่นของการปฏิบัติในพุทธศาสนา  หากปราศจากการภาวนาเสียแล้ว เราไม่สามารถจะบรรลุการหลุดพ้นที่แท้จริงได้เลย ไม่ว่าเราจะศึกษาหรือถกเถียงปรัชญาพุทธมานานแค่ไหนก็ตาม  ในธรรมบรรยายนี้ ท่านริมโปเชจะกล่าวถึงพื้นฐานของการภาวนา อธิบายภาพรวมของการปฏิบัติภาวนา รวมไปถึงสิ่งที่จะทำให้เราพัฒนาความก้าวหน้าในการภาวนาด้วย  ธรรมบรรยายนี้มีเนื้อหาที่เหมาะสมทั้งแก่ผู้ที่เริ่มปฏิบัติและผู้ที่ปฏิบัติขั้นสูงแล้ว

THU 13th/วันพฤหัสบดีที่ 13 –  18.00-20.00
Universal Truth/แก่นธรรมอันเป็นสากล
Venue/สถานที่: BIA สวนโมกข์กรุงเทพฯ (directions and map below ข้อมูลสถานที่และแผนที่ดูด้านล่าง)

Although we have a rich diversity culture and traditions, we have a tendency to get caught up in our differences and our own views. The teachings of the Buddha are unique in that the Buddha taught the Universal Truth, which transcends all beliefs, views, perspectives and traditions. In this teaching, Rinpoche will expound on this sacred Truth.

เนื่องจากมนุษย์ต่างก็มีวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป จึงมีความโน้มเอียงที่จะยึดติดกับความคิดเห็นของตนและแบ่งแยกว่าตนแตกต่างจากคนอื่น แต่คำสอนของพระพุทธเจ้ามีลักษณะเด่นตรงที่พระพุทธองค์สอนสัจธรรมอันเป็นสากล ซึ่งอยู่เหนือความเชื่อ ความคิดเห็น แง่มุมและประเพณีใดๆ ในธรรมบรรยายนี้ ท่านริมโปเชจะอธิบายให้เข้าใจถึงสัจธรรมอันศักดิ์สิทธิ์นี้

 

FRI 14th to SUN 16th/วันศุกร์ที่ 14 ถึง วันอาทิตย์ที่ 16
3 days Retreat: Wisdom of Passing Sutra, in Prathum Thani (just outside Bangkok), ปฏิบัติธรรมต่อเนื่อง 3 วันกับวัชราจารย์ พักชกริมโปเช (ปทุมธานี) พระสูตร “อารยาตยยัชญานนามสูตร” (ปัญญาญานแห่งการข้ามภพ) REGISTRATION/DETAILS รายละเอียดเพิ่มเติม


As practitioners of the dharma, we have all entered the path to liberation and, in reliance on our different vehicles, are traversing the path. Yet when traversing the path to liberation, it’s important to understand that several things are indispensable. In this beautifully concise sutra, Buddha Shakyamuni summarized the five indispensable key points that every Bodhisattva must cultivate and master before they pass beyond sorrow. These five points are universally applicable to any Buddhists :

• The indispensable view – lack of existence;
• The indispensable motivation – great compassion;
• The indispensable meditation – freedom from reference points;
• The indispensable motivator – impermanence; and
• The indispensable result – Buddhahood.

พระสูตร “อารยาตยยัชญานนามสูตร” พระสูตรว่าด้วยปัญญาญาณแห่งการข้ามภพ เป็นพระสูตรสั้นๆแต่ทว่างดงาม พระพุทธเจ้าศากยมุนีทรงย่อหลักสำคัญๆ อันเป็นแก่นที่สุดที่ สอนพุทธทายาท (โพธิสัตว์) ต้องบ่มเพาะ ปัญญาญาณ พุทธภาวะให้ถึง ก่อนที่จะล่วงไปให้พ้นความเศร้าโศก (แห่งมรณะหรือการข้ามภพ) หลักสำคัญทั้งห้านี้เป็นข้อปฏิบัติสากลที่พุทธศาสนิกใดๆ สามารถปฏิบัติได้ทั้งนั้น อันได้แก่
• ทัศนคติ คือ ไม่มี-ไม่เป็น
• แรงบันดาลใจ คือ ความกรุณาอันยิ่งใหญ่
• การภาวนา คือ อิสระจากจุดอ้างอิงทั้งปวง
• แรงผลักดัน คือ ความไม่เที่ยงของสรรพสิ่ง และ
• ผลลัพธ์ คือ สัมมาสัมโพธิญาณ (ความเป็นพุทธะ)

MON 17th/วันจันทร์ที่ 17 – 18.00-20.00
Key to a Meaningful Life/หนทางสู่ชีวิตที่มีความหมาย
Venue/สถานที่: Tawana โรงแรมตวันนา (directions and map below ข้อมูลสถานที่และแผนที่ดูด้านล่าง)

As human beings, we’re all searching for the same thing: happiness and some sense of meaning in our lives. But nevertheless, often we struggle to fulfill this wish and end up feeling burdened with a sense of uneasiness and dissatisfaction. Therefore, what Kyabgön Phakchok Rinpoche would like to share here are eight simple points that can help us lead a meaningful life and become a perfect human being, someone who can benefit themselves as well as others.

ในฐานะที่เป็นมนุษย์ปุถุชน เราต่างแสวงหาความสุขและหาความหมายให้กับชีวิตด้วยกันทั้งนั้น  บ่อยครั้งที่แม้เราจะดิ้นรนเพื่อให้ความปรารถนานี้บรรลุผลเพียงใด แต่แล้วกลับทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตหนักอึ้งไปด้วยความไม่สบายใจและไม่พอใจ  ดังนั้น ในธรรมบรรยายนี้ ท่านวัชราจารย์พักชกริมโปเชจะได้บรรยายถึงหลักง่ายๆ แปดประการที่จะทำให้ชีวิตเรามีความหมายและเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ เป็นผู้ที่สามารถสร้างประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นได้ด้วย

SAT 22nd/วันเสาร์ที่ 22  – 10.00-12.00
Practice for Enlightenment/การปฏิบัติเพื่อรู้แจ้ง

Venue/สถานที่: BIA สวนโมกข์กรุงเทพฯ (directions and map below ข้อมูลสถานที่และแผนที่ดูด้านล่าง)

The Buddha teachings are as diverse and countless as there are sentient beings. If one does not understand the essence of the teachings, one is likely to become confused by the myriad of teachings available. Hence, it is taught that the master’s pith instruction is crucial as it distils the core of the Buddha’s teachings. Moreover, each teaching can be understood on many levels, and even the simplest act of prostration, if practiced properly, supports one to realise the ultimate truth.

พระธรรมของพระพุทธเจ้ามีมากมายเท่ากับจำนวนสรรพสัตว์ เพื่อสงเคราะห์ให้สรรพชีวิตทั้งปวงได้มีโอกาสแห่งการบรรลุธรรม  หากเราไม่ทำความเข้าใจแก่นแท้ของคำสอนพระพุทธองค์ให้ดีแล้ว เราอาจจะสับสนไปกับคำสอนมากมายที่มีอยู่  ด้วยเหตุนี้ จึงมีผู้สอนว่าคำสอนจากครูบาอาจารย์เป็นสิ่งสำคัญเพราะท่านได้กลั่นกรองแก่นคำสอนของพระพุทธองค์มาแล้ว  ยิ่งไปกว่านั้น คำสอนแต่ละอย่างยังสามารถเข้าใจได้ในหลายระดับต่างกัน แม้กระทั่งการกราบอัษฎางคประดิษฐ์ที่เป็นการปฏิบัติขั้นพื้นฐาน แม้จะดูเรียบง่ายแต่แฝงด้วยคำสอนที่ลึกซึ้ง หากปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมแล้ว สามารถจะช่วยให้เราบรรลุสัจธรรมขั้นปรมัตถ์ได้

SAT 22nd/วันเสาร์ที่ 22 – 14.00-16.30
Death & Dying in the Buddhist tradition/ความตายแบบพุทธวิถี
Venue/สถานที่: BIA สวนโมกข์กรุงเทพฯ (directions and map below ข้อมูลสถานที่และแผนที่ดูด้านล่าง)
In this teaching, with Dhammananda Bhikkuni as a translator, Rinpoche will touch on the subject that is generally taboo in the Asian culture – death. However, in the Buddhist tradition, every being that is born must die one day, and hence death is a truth. However, many of us try to ignore this truth or try our best to defeat this truth. As a result, when one or one’s loved ones are dying, one usually feels lost and helpless. This feeling of fear, anxiety and helplessness are all unnecessary, if one knows how to deal with death. There is also an abundance of opportunities for one to practice and gain some measure of liberation when dying, and hence learning to deal with death and dying well is extremely important. In learning how to die well, inevitably one will also learn how to live well and make the most use of one’s life.

ธรรมบรรยายเรื่อง “ความตายแบบพุทธวิถี” ซึ่งท่านภิกษุณีธัมมนันทาจะเป็นผู้แปลเป็นภาษาไทยนี้ ท่านริมโปเชจะเปิดเผยแนวทางมรณสติในวิถีพุทธ เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งกายและใจให้ก้าวผ่านช่วงเวลาสำคัญของภพ
ในฐานะชาวพุทธ เราทราบดีว่าเมื่อมีการเกิด ก็ย่อมมีความตายไม่วันใดก็วันหนึ่ง ดังนั้น ความตายจึงเป็นสิ่งเลี่ยงไม่พ้น แต่พวกเราก็มักจะเลี่ยงไม่คิดถึงสัจธรรมนี้หรือไม่ก็พยายามจะเอาชนะมันให้ได้ ผลก็คือเมื่อใดที่เราหรือคนที่เรารักตายลง ผู้ที่อยู่ข้างหลังก็มักจะรู้สึกสูญเสียและทำอะไรไม่ถูก ความกลัว กังวล และอ่อนแรงนี้จะไม่เกิดขึ้นเลย หากเรารู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องต่อความตาย และยังมีโอกาสอีกมากมายที่เราสามารถจะฝึกปฏิบัติและบรรลุการหลุดพ้นได้อีกหลายระดับเมื่อเผชิญหน้ากับความตาย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราควรจะรู้จักวิธีปฏิบัติต่อความตายและตายให้ถูกวิธี เมื่อรู้แล้ว เราก็จะรู้จักใช้ชีวิตให้ถูกวิธีไปในตัวและทำให้ชีวิตของเรามีความหมายที่สุดด้วย

 

Directions and map/สถานที่และแผนที่:
DMG Book company บริษัท ดีเอ็มจี บุค อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า ชั้น 22 BTS ชิดลม

22nd floor Amarin Plaza, Chitlom BTS station (map: http://www.dmgbooks.com/site/map.html)

BIA สวนโมกข์กรุงเทพฯ www.bia.or.th
ใกล้ สถานี MRT พหลโยธิน หรือ BTS หมดชิด
near PhahonYothin MRT station or MoChit BTS station (map: http://goo.gl/maps/Usgy9 )

Tawana hotel โรงแรมตวันนา
ใกล้ BTS ศาลาแดง
near SalaDaeng BTS station or Silom MRT station (map: http://goo.gl/maps/T8xkO )

 

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *