สาส์นเนื่องในวันที่ระลึกคุรุปัทมสมภพประจำเดือนกันยายน (ตรงกับวันที่ 23 กันยายน 2558) สวัสดีสหายธรรมทั้งใกล้และไกล ข้าพเจ้าต้องขอโทษด้วยที่ส่งสาส์นเนื่องในวันรำลึกถึงท่านคุรุปัทมสมภพช้าไปนิด วันรำลึกถึงท่านคุรุรินโปเชประจำเดือนนี้ตรงกับวันที่ ๒๓ กันยายนที่ผ่านมา คณะของพวกเราได้ออกจาริกแสวงบุญตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจึงไม่สามารถที่จะส่งสาส์นในรูปแบบของวีดีโอนี้ออกมาได้เนื่องจากปัญหาในเรื่องของสัญญาณ Wi-Fi ในช่วงวันที่ ๒๓-๒๕ กันยายนที่ผ่านมาคณะของเราพำนักอยู่ที่วัดธาร์ปาลิง ซึ่งเป็นวัดของท่านอาจารย์ของข้าพเจ้านามว่า ท่านโญชุล เคน รินโปเช ซึ่งวิดีโอนี้ได้ถ่ายทำระหว่างการเดินทางไปวัดธาร์ปาลิง ขอสรรพมงคลจงบังเกิดมี ท่านจับกน พักชก รินโปเช phakchokrinpoche.org | samyedharma.org คำแปลคลิปวิดีโอสวัสดีทุกคน ขอให้พวกเธอมีความสุขในวันรำลึกถึงท่านคุรุรินโปเชนะ ขณะนี้ข้าพเจ้าและเหล่าสานุศิษย์กลุ่มหนึ่งกำลังอยู่ในประเทศภูฏาน อยู่ที่เมืองบุมทัง วันนี้เป็นวันรำลึกถึงท่านคุรุรินโปเชประจำเดือนนี้ พวกเราประกอบพิธีบูชาหลายอย่าง ได้แก่ พิธีถวายชกค์ และสวดมนต์ให้กับเหล่าสานุศิษย์และสหายธรรมทุกคนของข้าพเจ้าจงใช้ทุกโอกาสที่เธอมีไปกับการปฏิบัติภาวนา เพราะชีวิตเรานั้นมีค่ายิ่ง อย่าสูญเสียเวลาไปกับกิจกรรมดังต่อไปนี้ ๑. การพร่ำบ่น ๒. ความคิดฟุ้งซ่าน๓. กล่าวติเตียนผู้อื่น๔. ตัดสินให้ค่ากับไม่ว่าจะสิ่งที่เราชอบหรือเกลียดเพียงทำตัวให้มีความสุขกับชีวิต จงบ่มเพาะสัมมาทิฐิ และข้าพเจ้าเอาถุงอันนี้ออกมาดูเพื่อบอกเธอว่า ตอนนี้ข้าพเจ้าพำนักอยู่ที่ประเทศภูฏาน นี่เป็นถุงที่ทำจากธงชาติของภูฏาน ซึ่งข้าพเจ้าซื้อมาจากเชิงเขาวังพยัคฆ์(ตั๊กซัง) ข้าพเจ้าขอส่งความรักอันไม่มีประมาณนี้ออกไป และระหว่างทริปนี้ ข้าพเจ้าไม่มีเวลาร่างสาส์นคำสอนเนื่องในวันรำลึกถึงท่านคุรุรินโปเชประจำเดือนนี้ แต่ข้าพเจ้าขอกล่าวไว้เลยว่า ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าและกลุ่มสังฆะที่มาด้วยสวดมนต์กัน พวกเราจะนึกถึงพวกเธอทุกคน […]

สาส์นเนื่องในวันที่ระลึกคุรุปัทมสมภพประจำเดือนกรกฎาคม ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2558

   เนื่องในวันที่ระลึกคุรุปัทมสมภพ ซึ่งเป็นวันครบรอบวันประสูติของท่านคุรุปัทมสมภพ ข้าพเจ้าอยากจะแบ่งปันบางประโยคจากราชาสมาธิสูตร    ราชาสมาธิสูตรนั้น เป็นตำราอันเป็นรากฐานของคำสอนในพระสูตรมหามุทราทั้งหมด ซึ่งมีพระพุทธเจ้าศากยมุนีเป็นผู้สอนโดยตรง พระสูตรนี้*ให้อรรถาธิบายโดยพิสดารไว้ (*ส่วนหนึ่งจาก จันทรประทีปสมาธิสูตร ซึ่ง พระพุทธ ทรงตรัสกับ จันทรประภา กุมาระภูต) ในบทแรก พระพุทธเจ้าทรงมีอรรถาธิบายว่า    พระพุทธเจ้าทรงตรัสแสดงว่า“ดูกร กุมาร หากพระโพธิสัตว์มหาสัตว์มีธรรมข้อนี้ พระโพธิสัตว์มหาสัตว์นั้นจักบรรลุถึงการตรัสรู้ในฉับพลัน ธรรมะข้อนั้นคืออะไร? พระโพธิสัตว์มหาสัตว์นั้นพึงมีจิตกรุณาอันปราศจากโทสะและอคติต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย” “ดูกร กุมาร พระโพธิสัตว์มหาสัตว์ใดมีจิตกรุณาอันปราศจากโทสะและอคติต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย พระโพธิสัตว์มหาสัตว์นั้นจักบรรลุถึงภราภวสมาธิอันเห็นสภาวะอันเท่าเทียมกันของธรรมทั้งปวง” “ดูกร กุมาร ภราภวสมาธิอันเห็นสภาวะอันเท่าเทียมกันของธรรมทั้งปวงนั้นคืออะไร คือ ทางแห่งปัญญาของพระพุทธเจ้าทั้งปวง เป็นมุทราแห่งธรรมทั้งปวง เป็นปัญญาแห่งการตรัสรู้” “เมื่อไม่มีความยึดมั่น จึงปราศจากโทสะ นี่คือบาทฐานแห่งปัญญา มิใช่โมหะ นี่คือหนทางแห่งการเกิดปัญญาและการสิ้นไปแห่งอวิชชา ผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นพึงเห็นเช่นนี้…นี้คือพรจากพระพุทธเจ้าทั้งหลาย”    สิ่งที่เราจะขาดไม่ได้เลยคืออุเบกขา ถ้าเรามองไปที่จิตของเราอย่างซื่อตรง พวกเราจะเห็นว่า เรามีทั้งความชอบและไม่ชอบ การแบ่งแยก และการตัดสินผู้อื่น การที่เรามีจิตที่แบ่งแยก เราจึงมีอคติ ทำให้สมาธิที่แท้จริงไม่อาจเกิดขึ้นได้ เพราะใจของเรายังมีความชอบและไม่ชอบอยู่จึงทำให้เกิดอุปสรรคมากมายต่อสมาธิ    ดังนั้น ถ้าเราต้องการพัฒนาสมาธิ เราจึงควรฝึกฝนการมองสรรพสัตว์ทั้งหลายให้เท่าเทียมกันและลดการแบ่งแยก […]

สาส์นจาก สมเด็จ พักชก ริมโปเช ในเดือน มิถุนายน 2554

แด่มิตรที่รักทั้งไกลและใกล้ ข้าพเจ้าขอทักทายท่านทั้งหลายในวาระ “เพนชู” อันพิเศษซึ่งมาถึงในเดือนนี้ซึ่งตรงกับเดือน “วิสาขบูชา” เพนชูหมายถึงโอกาสที่วันคุรุริมโปเชเกิดมาตรงกับวันเสาร์ซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยาก และประจวบกับเดือนที่มีวัน “วิสาขบูชา” ซึ่งเป็นเดือนที่ถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในปฏิทินทิเบต ตรงกับวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ท่านทั้งหลายเป็นอย่างไรบ้าง หวังว่าคงสบายดี ท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมข้าพเจ้าจึงไม่ได้ส่งสาส์นทักทายในวันคุรุริมโปเชเหมือนเช่นเคยในเดือนที่แล้ว ข้าพเจ้าอยากจะบอกว่าไม่ได้เป็นเพราะข้าพเจ้าลืม แต่เป็นเพราะวันที่สิบของเดือนที่แล้วไม่มีในปฏิทินทางจันทรคติ ช่วงนี้ข้าพเจ้ากำลังบรรยายธรรมอยู่ที่ฮ่องกงกับท่านชกลิงริมโปเช ซึ่งในวันพิเศษนี้ ท่านได้ทำพิธีมนตราภิเษกซัมปาลุนดรุบ ต่อด้วยการถวายทาน 100,000 ครั้ง เนื่องจากวันนี้เป็นวันที่มีความพิเศษและถือเป็นศุภมงคล ข้าพเจ้าจึงอยากจะพูดถึงเรื่อง “ลาเม นัลจอร์” หรือคุรุโยคะ นิดหน่อย ซึ่งหมายถึงการปฏิบัติด้วยวิธีหลอมรวมจิตของเราเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับจิตอันเปี่ยมด้วยปัญญาของพระอาจารย์ คุรุโยคะนี้มีวิธีปฏิบัติอยู่ห้าวิธีด้วยกันคือ 1. คุรุโยคะภายนอก คือการขอพรด้วยการสวดอ้อนวอน 2. คุรุโยคะภายใน คือการสวดและขอรับมนตราภิเษก 3. คุรุโยคะขั้นลึก คือการภาวนาถึงพระอาจารย์และตัวเราว่าเป็นหนึ่งเดียวแยกกันไม่ออก 4. คุรุโยคะขั้นลึกยิ่งขึ้น คือทรงจิตอยู่ในสภาวะนิ่ง ไม่ปรุงแต่ง ไม่หวั่นไหว 5. คุรุโยคะขั้นลึกที่สุด คือการตั้งจิตอยู่ในสภาวะของจิตบริสุทธิ์เดิมแท้และอยู่ในปัจจุบันขณะจริงๆ 1. คุรุโยคะภายนอก หมายถึงการขอพรด้วยการสวดอ้อนวอน การปฏิบัติคุรุโยคะขั้นแรกคือการสวดขอพรต่อพระอาจารย์ ให้เราเริ่มด้วยการตั้งนิมิตถึงพระอาจารย์อยู่เบื้องหน้า เราประนมมือและกล่าวว่า “ข้าพเจ้าขอถือเอาพระอาจารย์เป็นที่พึ่ง […]

สาส์นเนื่องในวันที่ระลึกคุรุปัทมสมภพประจำเดือนมิถุนายน ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน 2558

ถึงสหายธรรมทั้งใกล้และไกล เมื่อพระอาทิตย์ส่องแสง ความมืดก็จะมลายไป เราก็เห็นสิ่งต่างๆ ได้ชัดเจน ปัญญา (สันสกฤตเรียก ปรัชญา) ก็เป็นดุจแสงอาทิตย์ ทำให้เราได้เห็นสิ่งต่างๆ อย่างชัดเจน ถ้าเรายังไม่เข้าใจความสำคัญรากฐานของจิต ก็แสดงว่าปัญญายังไม่เกิดขึ้นแก่เรา เมื่อเราเกิดปัญญาแล้ว จำเป็นที่จะต้องดำรงปัญญาไว้ให้มั่นคงเพื่อที่เราจะได้ฝึกสมาธิและปฏิบัติอื่นๆ ต่อไป จิตเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด เมื่อฝึกจิตให้มีโพธิจิต (จิตแห่งการตรัสรู้) เราจำเป็นต้องมีความกรุณา และก็เช่นเดียวกับปัญญา ความกรุณาของเราก็จำเป็นต้องมั่นคงและเปิดกว้างดุจท้องฟ้าที่ไพศาล ไม่เปลี่ยนแปร หากความกรุณาไม่มั่นคง มันจะหวั่นไหวไปตามสถานการณ์ได้ง่าย เพราะฉะนั้น การจะฝึกความกรุณาของเราให้มั่นคงได้นั้น เราต้องตั้งใจฝึกฝนความกรุณา พิจารณาถึงประโยชน์ สร้างความมั่นใจและศักดิ์ศรีให้เกิดขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็ฝึกสมถะ (สมาธิ) และอื่นๆ ด้วย ไม่ว่าเราจะทำอะไร จะเป็นการปฏิบัติธรรมหรือกิจกรรมทางโลกก็ตาม เราจำเป็นต้องใช้ปัญญาพิจารณาลงไปให้ถึงแก่นแท้ของเรื่องนั้น ให้เข้าใจประเด็นหลักๆ ที่มาของความสุขและความทุกข์ก็อยู่ที่จิตนั่นเอง การจะเข้าใจข้อเท็จจริงนี้ เราต้องมีปัญญาอันสว่างประดุจแสงอาทิตย์ ในขณะเดียวกัน เราควรหลีกเลี่ยงการตัดสินให้คุณค่าด้วย เพราะปัญญาที่คอยตัดสินสิ่งต่างๆ นั้นอันตรายมาก เราต้องสร้างปัญญาให้เกิดขึ้น แต่ก็ต้องลดการตัดสินให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ท่านโญชูล เคน รินโปเช ผู้ล่วงลับไปแล้วและเป็นปฐมคุรุของข้าพเจ้า เคยอธิบายว่าการเป็นชาวพุทธ (ทิเบตเรียกว่า “นังปะ” […]

สาส์นเนื่องในวันที่ระลึกคุรุปัทมสมภพประจำเดือนกุมภาพันธ์ (ตรงกับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558)

ถึงสหายธรรมที่รักทั้งใกล้และไกล ข้าพเจ้าหวังว่าพวกท่านทุกคนคงสุขสบายดีและสามารถเจียดเวลามาปฏิบัติธรรมได้ในวันนี้ วันที่ระลึกคุรุปัทมสมภพอันศักดิ์สิทธิ์นี้อยู่ในระหว่างเดือนที่เราเรียกกันว่า “เดือนทวีคูณ” ตามปฏิทินของทิเบต หมายความว่าในเดือนนี้ กำลังของการกระทำจะทวีคูณเป็น 100,000 เท่า เพราะฉะนั้น ด้วยคิดถึงประโยชน์สุขของสรรพสัตว์เป็นสำคัญ ขอให้พยายามเป็นพิเศษในการรักษาธรรมะไว้ในใจเสมอและประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงตลอดทั้งเดือน ขณะนี้เรากำลังประกอบพิธีดรุปเชนพระอมิตายุสขาวที่วัดของเราในเนปาล ลูกศิษย์ส่วนหนึ่งช่วยกันทำวิดีโอคลิปนี้ระหว่างช่วงพักในตอนเช้าวันนี้ – ท่านพักชก รินโปเช (คำแปลวิดีโอคลิป) สวัสดีทุกคน ขอให้มีความสุขในวันคุรุปัทมสมภพนี้ ข้าพเจ้าอยากจะเตือนทุกคนให้ปฏิบัติธรรมในวันนี้ โดยเฉพาะจะต้องนึกถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติว่าสำคัญอยู่เสมอ การรักษาโพธิจิตก็สำคัญมาก ขอให้สวดวิงวอนถึงคุรุปัทมสมภพ พระพุทธเจ้า และบรรดาผู้ที่บรรลุธรรมแล้ว นี่ก็สำคัญมาก ขอให้หาเวลามาทำสมาธิและปฏิบัติ วันนี้ เราทำพิธีบูชาพระอมิตายุสขาวเพื่อประทานอายุวัฒนะ พิธีนี้มีทั้งหมด 9 วัน พระอาวุโสทุกรูปที่วัดของเราและทุกๆ คนก็มาร่วมทำพิธีนี้ด้วยกันตลอดทั้ง 9 วัน วันนี้เป็นวันแรก มีพิธีมนตราภิเษก ทุกอย่างเป็นไปด้วยดี ข้าพเจ้านึกถึงพวกท่านทุกคนและสวดมนต์ให้ ขอให้มีความสุขสบายดี ข้าพเจ้าส่งความรักและสวดมนต์ให้พวกท่านทุกคน วันนี้ สาส์นที่ส่งมาทางอีเมลเป็นข้อความสั้นๆ ส่งมาถึงทุกคนที่เปิดอีเมลอ่านดู ข้าพเจ้ากำลังเช็คว่ามีคนเปิดอ่านดูเท่าไร และขอส่งความรักมายังทุกคน ขณะนี้เสียงข้างนอกค่อนข้างดังเพราะกำลังนั่งอยู่ในสวนขณะที่บันทึกวิดีโอคลิปนี้ เดือนนี้เป็นเดือนพิเศษที่เรียกว่า เดือนทวีคูณหนึ่งแสนเท่า หมายความว่า สวดมนต์ 1 จบจะเท่ากับสวด […]